Projekt  Otarte Drzwi do Krainy Cudów

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności Przedszkola Niepublicznego Kraina Cudów w Pruszkowie poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, oraz dodatkową ofertę zajęciową wyrównującą szansę edukacyjne tej grupy dzieci w okresie od 01.04.2016 do 30.06.2017. Finansowanie od 06.2016 do 05.2017.

Przedszkole realizuje edukację włączającą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

Przedszkole chce zwiększyć dostępność dla dzieci ze SPE, szczególnie dzieci z niepełnosprawnościami z okolicznych terenów wiejskich.

Baza dydaktyczna zostanie doposażona w pomoce do diagnozy i terapii. Do dzieci z orzeczeniami i opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej (PPP) zostanie skierowana dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna wyrównująca deficyty rozwojowe.

Nauczyciele Przedszkola zostaną przeszkoleni, tak by mogli rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów oraz prowadzić zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze SPE.

Wszystkie dzieci zostaną objęte badaniami przesiewowymi i zajęciami dodatkowymi stymulującymi rozwój psychoruchowy, rozwijającymi kompetencje społeczno-emocjonalne, wspierającymi harmonijny rozwój. Udział w projekcie będzie dla jego uczestników bezpłatny.

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK
KRAINA CUDÓW

Adres

ul. Stalowa 28/30
05-800 Pruszków