przedszkole Pruszków

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

( dotyczy badania deficytów rozwojowych u dzieci )

I. ZAMAWIAJĄCY

Wizerunek Agnieszka Charaszkiewicz

ul. Żbikowska 30D, 05-800 Pruszków

NIP: 534 109 32 29, REGON: 141308214

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w ramach projektu „Otwarte drzwi do Krainy Cudów” RPMA.10.01.04-14-1581/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przesiewowych badań deficytów rozwojowych dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Kraina Cudów w Pruszkowie.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- wykonanie przesiewowych badań deficytów rozwojowych u 50 dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola (diagnoza psychologiczna i integracji sensorycznej)

- opracowanie indywidualnych; dla każdego dziecka, wyników przeprowadzonych badań z uwzględnieniem wskazań do ewentualnej terapii .

 1. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- diagnoza końcowa do 31.05.2017.na miejscu, w budynku przedszkola w udostępnionym na ten cel pomieszczeniu, w godzinach pracy przedszkola tj. 07:00-18:00.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien stworzyć ofertę na własnym formularzu.

 2. Oferta musi zawierać:

 • cenę jednostkową diagnozy

 • opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia diagnozy

 • opis kwalifikacji specjalistów wyznaczonych do realizacji oferty (wykształcenie, posiadane certyfikaty, posiadane doświadczenie w wykonywaniu zadań ujętych w przedmiocie zapytania).

 1. Oferta powinna:

 • zostać opatrzona pieczątką firmową,

 • posiadać datę sporządzenia,

 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres poczty elektronicznej do kontaktu,

 • zostać podpisana czytelnie przez oferenta.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przedszkole@kraina-cudow.pl do dnia 26.04.2017. wraz z załączoną kopią wpisu do rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.04.2017.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 50%

2 – kwalifikacje i doświadczenie 50%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony dnia 28.04.2017. o godzinie 12:00 w siedzibie Niepublicznego Przedszkola Kraina Cudów w Pruszkowie, ul. Stalowa 28/30 oraz przesłane wszystkim oferentom za pomocą poczty elektronicznej na wskazane w ofertach adresy.

 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Charaszkiewicz pod numerem telefonu +48 501 274 549 oraz adresem email: przedszkole@kraina-cudow.pl

 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK
KRAINA CUDÓW

Adres

ul. Stalowa 28/30
05-800 Pruszków